Mazsalaca, Rūjiena 1. daļa

Pasūtītājs: SIA „Koger vide”

Izpildītāji: Ģenerāluzņēmējs: "Koger un partneri"

Gads: 2009 — 2009

Darbības virzieni:
Tehniskais projekts, Saskaņošana, Autoruzraudzība, Iekārtu komplektēšana un piegāde, Montāžas, palaišanas un ieregulēšanas darbi, Ieregulēšanas darbi un garantijas laika apkope mazāk

„Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju būvniecība Mazsalacā un Rūjienā” 1.daļa”.

Rūjienas kanalizācijas sūkņu staciju Vītolu, Rīgas un Upes ielā un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu Qvid 560m3/dnn būvprojektēšana, mehānisko un elektrisko iekārtu piegāde, montāža, palaišana un ieregulēšana – FIDIC Dzeltenā grāmata